Bestuur en beleid

Beloningsbeleid van Stichting Teatro Kadaken

Bestuur

Het bestuur van Stichting Teatro Kadaken bestaat uit vrijwilligers die zich inzetten voor het beheer en de leiding van de stichting. Conform ons bestuursreglement ontvangen de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel worden de door hen gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie vergoed. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene leiding van de stichting en het bewaken van de financiën.

 Artistieke Professionals

Voor de realisatie van onze artistieke en organisatorische doelstellingen werkt Stichting Teatro Kadaken samen met professionals uit het culturele domein, waaronder regisseurs, schrijvers, muzikanten en acteurs. Hierbij zetten we soms ook jongere en beginnende acteurs in.

De vergoedingen aan deze professionals zijn conform de gangbare tarieven in het lokale culturele domein van Curaçao en worden in overleg met het bestuur bepaald. Deze tarieven zijn enigszins in lijn met de vergoedingen in het onderwijs op Curaçao, rekening houdend met de sociaal-economische realiteit van het eiland. Het is voor ons niet haalbaar om de tarieven van de CAO Toneel uit Nederland toe te passen.

Dit beloningsbeleid is in overleg met de zakelijk leider van Stichting Bula Banda opgesteld.

 

Procedure belangenverstrengeling

De volgende procedure kan wordt gevolgd om belangenverstrengeling te voorkomen en aan te pakken:

1. Preventieve maatregelen

  • Bestuursleden zorgen proactief voor het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling. Dit omvat het vermijden van situaties waar persoonlijke belangen conflicteren met die van de stichting.

 2. Geen persoonlijke voordelen

  • Bestuursleden ontvangen geen persoonlijke leningen, garanties of vergelijkbare voordelen van de stichting.
  • Ze nemen geen schenkingen aan, verschaffen zichzelf geen ongerechtvaardigde voordelen en benutten geen zakelijke kansen van de stichting voor persoonlijk gewin.

 3. Beoordeling van nevenfuncties

  • Bestuursleden aanvaarden geen nevenfuncties die de belangen van de stichting kunnen raken, zonder goedkeuring van het bestuur.
  • Bij twijfel over het potentiële conflict vragen zij goedkeuring aan het bestuur.

 4. Goedkeuringsproces voor nevenfuncties

  • Voorafgaande goedkeuring van het bestuur is vereist voor nevenfuncties die van betekenis zijn voor het functioneren van het bestuurslid binnen de stichting.
  • Het betreffende bestuurslid dient een verzoek in bij het bestuur, waarin de aard en omvang van de nevenfunctie worden beschreven.

 5. Melding en bespreking van conflicten

  • Indien een bestuurslid zich in een situatie bevindt waar (de schijn van) belangenverstrengeling optreedt, dient dit onmiddellijk gemeld te worden aan het bestuur.
  • Het betrokken bestuurslid neemt niet deel aan de besluitvorming over onderwerpen waarbij dit conflict speelt.

 6. Documentatie en transparantie

  • Alle gevallen van (potentiële) belangenverstrengeling en de genomen besluiten hieromtrent worden gedocumenteerd en bewaard voor toekomstige referentie.

Governance Code Cultuur

Het Bestuur van Stichting Teatro Kadaken zet zich in voor transparantie, verantwoording, en naleving van wettelijke en ethische normen. Wij waarderen open communicatie met onze gemeenschap en betrekken actief belanghebbenden en het publiek bij onze activiteiten.

Wij zijn toegewijd aan diversiteit en inclusiviteit, wat weerspiegeld wordt in onze organisatie en programmering. Onze focus ligt op het aanbieden van educatief en artistiek waardevol theater dat een impact heeft op zowel jongeren als volwassenen binnen de Caraïbische gemeenschap.

Risicobeheer en intern toezicht zijn essentiële onderdelen van onze werkwijze, waarbij we actief risico’s identificeren en mitigeren. Dit draagt bij aan de continuïteit en het succes van onze projecten.

Voor een volledige weergave van onze Governance Code Cultuur en meer informatie over ons beleid en activiteiten, download het volledige document hier.

 

 

 

Wil je onze updates ontvangen?

Schrijf je dan in voor onze mailinglijst